01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ

#ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ รายงานตัวออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
ภายในวันที่ 1-3 มิ.ย. 2565 เท่านั้น
และ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัว
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : https://bit.ly/list2pb65
ค้นหารายชื่อ : https://bit.ly/3t0Q8um
 
กำหนดส่งหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาให้ถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุอื่น ๆ
 
จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 083-3911166 หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
Line Official : @153tlves
Line Openchat : @regtalk
FB & IG : regpkru
.
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. อบรม / สัมมนา
 
ข่าวนักเรียน / นักศึกษา ดูทั้งหมด
คนเก่ง รปศ ดูทั้งหมด
©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต