ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคใช้งาน MS Excel PowerPoint ให้ปังปุริเย่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคใช้งาน MS Excel PowerPoint ให้ปังปุริเย่

011

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคใช้งาน MS Excel PowerPoint ให้ปังปุริเย่ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทาง https://bit.ly/MSARIT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรธร ศรีระสันต์ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทร. 094-3291989
©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต