ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้ง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้ง

012

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการจัดเล่มรายงานยังไงให้จึ้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วิทยากร นางสาวสุนิษา เพชรจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ และนางสาววิไลวรรณ์ คีรีโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทาง https://bit.ly/MSARIT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรธร ศรีระสันต์ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล โทร. 094-3291989
©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต