นายจักรกฤษณ์ นักร้อง ได้รับรางวัลสาขาจิตอาสาและบำเบ็ญประโยชน์ เยาวชนต้นแบบ ปีที่ 2 ของสภาองค์รกรเยาวชนสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

นายจักรกฤษณ์ นักร้อง ได้รับรางวัลสาขาจิตอาสาและบำเบ็ญประโยชน์ เยาวชนต้นแบบ ปีที่ 2 ของสภาองค์รกรเยาวชนสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

นายจักรกฤษณ์ นักร้อง นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัลสาขาจิตอาสาและบำเบ็ญประโยชน์ เยาวชนต้นแบบ ปีที่ 2 ของสภาองค์รกรเยาวชนสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

01

02

03

04

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต