รปศ. Upskill เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ

รปศ. Upskill เทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี โดยจัด Upskill ทักษะการใช้งาน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติจันทร์-ศุกร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน และวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานโดยการใช้งาน Excel คือ นางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

01

02

06

07

10

11

14

15

16

 

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต