รปศ.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้งาน Google Apps

รปศ.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้งาน Google Apps

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเสริมทักษะการใช้งาน Google Apps ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติจันทร์-ศุกร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ทัั้งนี้ ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ บุญสัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวธัญย์ชนก จรัสจินดา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดฝึกอบรม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานโดยการใช้งาน Google Apps

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

 

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต