รปศ.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้งาน GOOGLE APPS ให้แก่นักศึกษา รปศ. ภาค กศ.บป.

รปศ.จัดอบรมเสริมสร้างทักษะการใช้งาน GOOGLE APPS ให้แก่นักศึกษา รปศ. ภาค กศ.บป.

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเสริมทักษะการใช้งาน Google Apps ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่าน ทัั้งนี้ ขอขอบคุณนายณัฐวุฒิ บุญสัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวธัญย์ชนก จรัสจินดา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดฝึกอบรม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงานโดยการใช้งาน Google Apps

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต