โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)

เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) ณ ห้อง 755 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet

กิจกรรมวันที่ 14 มิ.ย. 64 มีการแนะนำอาจารย์ในสาขาและอาจารย์ทุกท่านพบปะกับนักศึกษาใหม่ รุ่น 64 / กิจกรรมน้อง’64 พบ พี่’61 & 62 Q&A ในหัวข้อเรื่อง “เปิดประตูสู่แคแสดช่อที่ 50” / การอบรมเรื่อง นักศึกษากับการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย วิทยากรโดย อาจารย์ภัทรมน กาเหย็ม 

กิจกรรมวันที่ 15 มิ.ย.64 กิจกรรมน้อง’64 พบ พี่ศิษย์เก่า บรรยายในหัวข้อเรื่อง การทำกิจกรรมและการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย นายธราเทพ พันธ์ทิพย์ / กิจกรรมน้อง’64 พบ พี่ศิษย์เก่า บรรยายในหัวข้อเรื่อง การเตรียมตัวสู่การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรโดย นายโอภาส อัยราชธนารักษ์ / การอบรมเรื่อง การใช้งานGoogle Classroom และ Google Meet สำหรับการเรียนออนไลน์ วิทยากรโดย อาจารย์วรพร อรรคศรีวร

กิจกรรมวันที่ 16 มิ.ย. 64 กิจกรรมน้อง’64 พบ พี่’63 / การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์ยุสรอ โอมณี

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต