โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (โครงการ กศ.บป.)

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (โครงการ กศ.บป.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเปิดประตูสู่สิงห์แสด ประจำปีการศึกษา 2564 (โครงการ กศ.บป.) ณ ห้อง 751 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet

โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 64 / กิจกรรมน้อง’64 พบ พี่ ๆ 61 – 63 (เรียนออนไลน์อย่างไรให้รอดในยุคโควิด-19 โดยรุ่นพี่ กศ.บป. ปี 4 / การใช้งานระบบบริการการศึกษา PKRU REG โดยรุ่นพี่ กศ.บป. ปี 3 / ผู้นำ ผู้ตาม และการสานสัมพันธ์ภายในรุ่นของนักศึกษาใหม่ในช่วงโควิด-19 โดยรุ่นพี่ กศ.บป. ปี 2)

การอบรมเรื่อง นักศึกษากับการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย วิทยากรโดย อาจารย์ภัทรมน กาเหย็ม 
การอบรมเรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย วิทยากรโดย อาจารย์วรพร อรรคศรีวร
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์ยุสรอ โอมณี

01

08

12

13

14

16

07

17

18

19

20

©2021 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต